Trung Đội 2 Cơ Khí

Nguyễn Trường Thế (c)
Nguyễn Trường Thế (c)

Trung Đội Trưởng TĐ 2 CK

Lê Xuân Hoài
Lê Xuân Hoài

TĐ 2 CK

Nguyễn Văn Thông
Nguyễn Văn Thông

TĐ 2 CK

Võ Anh Kiệt
Võ Anh Kiệt

TĐ 2 CK

Đào Trọng Đạt
Đào Trọng Đạt

TĐ 2 CK

Huỳnh Vui
Huỳnh Vui

TĐ 2 CK

Nguyễn Thành Khuyến
Nguyễn Thành Khuyến

TĐ 2 CK

Phạm Văn Tuấn
Phạm Văn Tuấn

TĐ 2 CK

Trần Thế Vĩnh (c)
Trần Thế Vĩnh (c)

TĐ 2 CK

Ngô Đình Lệnh
Ngô Đình Lệnh

TĐ 2 CK

Huỳnh Đông Phước
Huỳnh Đông Phước

TĐ 2 CK

Lê Quang Thắng
Lê Quang Thắng

TĐ 2 CK

Phạm Thế Thảnh
Phạm Thế Thảnh

TĐ 2 CK

Đinh Hoàng Cảnh
Đinh Hoàng Cảnh

TĐ 2 CK

Lê Công Thanh
Lê Công Thanh

TĐ 2 CK

Vũ Văn Thức (c)
Vũ Văn Thức (c)

Cán Bộ TĐT đàn em

Lương Văn Đính
Lương Văn Đính

TĐ 2 CK

Trần Thanh
Trần Thanh

TĐ 2 CK

Trần Thái Bình
Trần Thái Bình

TĐ 2 CK

Trần Kế Lộc
Trần Kế Lộc

TĐ 2 CK

Võ Như Nguyên
Võ Như Nguyên

TĐ 2 CK

Trương Văn Dần
Trương Văn Dần

TĐ 2 CK

Huỳnh Văn Tân
Huỳnh Văn Tân

TĐ 2 CK