Họp mặt kỷ niệm 1988

(16 năm ra khơi)

10nam01
10nam01
10nam20
10nam20
10nam19
10nam19
10nam15
10nam15
10nam17
10nam17
10nam18
10nam18
10nam14
10nam14
10nam13
10nam13
10nam10
10nam10
10nam11
10nam11
10nam12
10nam12
10nam09
10nam09
10nam07
10nam07
10nam08
10nam08
10nam06
10nam06
10nam04
10nam04
10nam03
10nam03
10nam05
10nam05
10nam02
10nam02