Mexico cruis KN 36 năm ĐNBB Ra Khơi

Mexico Cruise 2008

Đệ Nhị Bảo Bình Kỷ Niệm 36 Năm Ra Khơi,

Mexico Cruise 2008

Please reload

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng