Trung Đội 4 Chỉ Huy

Võ Hiếu Nghĩa
TĐ Trưởng TĐ 4 CH
Mạnh Văn Mười
TĐ 4 CH
Nguyễn Thương (c)
TĐ 4 CH
Võ Văn Thiện (c)
TĐ 4 CH
Nguyễn Quang Đăng
TĐ 4 CH
Bùi Thông Tuệ
TĐ 4 CH
Lê Văn Nhơn
TĐ 4 CH
Nguyễn Tấn Lập
TĐ 4 CH
Đỗ Hữu Phước (c)
TĐ 4 CH
Nguyễn Văn Chủ
TĐ 4 CH
Nguyễn Văn Phong
TĐ 4 CH
Vũ Đức Thông (c)
TĐ 4 CH
Trần Q. Khánh (c)
TĐ 4 CH
Liễu Văn Hỷ
TĐ 4 CH
Đổng Văn Lý
TĐ 4 CH
Trần Trọng Hoàng
TĐ 4 CH
Trần Xuân Tĩnh
TĐ 4 CH
Nguyễn Đức Thịnh
TĐ 4 CH
Nguyễn Văn Liệu
TĐ 4 CH
Lê Quang Vinh (c)
Cán Bộ TĐT đàn em
Hoàng Ngọc Trung
TĐ 4 CH
Nguyễn Thanh Minh
TĐ 4 CH
Nguyễn Đình Cư
TĐ 4 CH- CB/ĐĐT Đàn em
Show More

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng