Trung Đội 4 Chỉ Huy

Võ Hiếu Nghĩa
Võ Hiếu Nghĩa

TĐ Trưởng TĐ 4 CH

Mạnh Văn Mười
Mạnh Văn Mười

TĐ 4 CH

Nguyễn Thương (c)
Nguyễn Thương (c)

TĐ 4 CH

Võ Văn Thiện (c)
Võ Văn Thiện (c)

TĐ 4 CH

Nguyễn Quang Đăng
Nguyễn Quang Đăng

TĐ 4 CH

Bùi Thông Tuệ
Bùi Thông Tuệ

TĐ 4 CH

Lê Văn Nhơn
Lê Văn Nhơn

TĐ 4 CH

Nguyễn Tấn Lập
Nguyễn Tấn Lập

TĐ 4 CH

Đỗ Hữu Phước (c)
Đỗ Hữu Phước (c)

TĐ 4 CH

Nguyễn Văn Chủ
Nguyễn Văn Chủ

TĐ 4 CH

Nguyễn Văn Phong
Nguyễn Văn Phong

TĐ 4 CH

Vũ Đức Thông (c)
Vũ Đức Thông (c)

TĐ 4 CH

Trần Q. Khánh (c)
Trần Q. Khánh (c)

TĐ 4 CH

Liễu Văn Hỷ
Liễu Văn Hỷ

TĐ 4 CH

Đổng Văn Lý
Đổng Văn Lý

TĐ 4 CH

Trần Trọng Hoàng
Trần Trọng Hoàng

TĐ 4 CH

Trần Xuân Tĩnh
Trần Xuân Tĩnh

TĐ 4 CH

Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh

TĐ 4 CH

Nguyễn Văn Liệu
Nguyễn Văn Liệu

TĐ 4 CH

Lê Quang Vinh (c)
Lê Quang Vinh (c)

Cán Bộ TĐT đàn em

Hoàng Ngọc Trung
Hoàng Ngọc Trung

TĐ 4 CH

Nguyễn Thanh Minh
Nguyễn Thanh Minh

TĐ 4 CH

Nguyễn Đình Cư
Nguyễn Đình Cư

TĐ 4 CH- CB/ĐĐT Đàn em