Trung Đội 6 Cơ Khí

Huỳnh Ngc Luân (c)
Huỳnh Ngc Luân (c)

Trung Đội Trưởng TĐ 6 CK

Nguyễn Hồi (c)
Nguyễn Hồi (c)

TĐ 6 CK

Phạm Văn Mai (c)
Phạm Văn Mai (c)

TĐ 6 CK

Nguyễn Văn Châu
Nguyễn Văn Châu

TĐ 6 CK

Hoàng Văn Tý
Hoàng Văn Tý

TĐ 6 CK

Trương Diên Hải
Trương Diên Hải

TĐ 6 CK

Trần Ngọc Điệp
Trần Ngọc Điệp

TĐ 6 CK

Phan Quảng (c)
Phan Quảng (c)

TĐ 6 CK

Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Hoàng Minh

TĐ 6 CK

Võ Duy Thanh
Võ Duy Thanh

TĐ 6 CK

Nguyễn Văn Chánh
Nguyễn Văn Chánh

TĐ 6 CK

Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn

TĐ 6 CK

Lý Văn Năm
Lý Văn Năm

TĐ 6 CK

Nguyễn H. Nguyên
Nguyễn H. Nguyên

TĐ 6 CK

Hàng Minh Thắng
Hàng Minh Thắng

TĐ 6 CK

Phùng Kim Anh (c)
Phùng Kim Anh (c)

TĐ 6 CK

Lê Minh Đoàn
Lê Minh Đoàn

TĐ 6 CK

Lâm Cự Giảng
Lâm Cự Giảng

TĐ 6 CK

Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân

TĐ 6 CK

Lai Đăng Minh
Lai Đăng Minh

TĐ 6 CK

Phạm Văn Khuông
Phạm Văn Khuông

TĐ 6 CK

Trần Văn Lượng
Trần Văn Lượng

TĐ 6 CK

Khưu Trinh Thạch
Khưu Trinh Thạch

TĐ 6 CK