Trung Đội 6 Cơ Khí

Huỳnh Ngc Luân (c)
Trung Đội Trưởng TĐ 6 CK
Nguyễn Hồi (c)
TĐ 6 CK
Phạm Văn Mai (c)
TĐ 6 CK
Nguyễn Văn Châu
TĐ 6 CK
Hoàng Văn Tý
TĐ 6 CK
Trương Diên Hải
TĐ 6 CK
Trần Ngọc Điệp
TĐ 6 CK
Phan Quảng (c)
TĐ 6 CK
Nguyễn Hoàng Minh
TĐ 6 CK
Võ Duy Thanh
TĐ 6 CK
Nguyễn Văn Chánh
TĐ 6 CK
Nguyễn Thanh Sơn
TĐ 6 CK
Lý Văn Năm
TĐ 6 CK
Nguyễn H. Nguyên
TĐ 6 CK
Hàng Minh Thắng
TĐ 6 CK
Phùng Kim Anh (c)
TĐ 6 CK
Lê Minh Đoàn
TĐ 6 CK
Lâm Cự Giảng
TĐ 6 CK
Nguyễn Văn Tân
TĐ 6 CK
Lai Đăng Minh
TĐ 6 CK
Phạm Văn Khuông
TĐ 6 CK
Trần Văn Lượng
TĐ 6 CK
Khưu Trinh Thạch
TĐ 6 CK
Show More

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng