Trung Đội 5 Cơ Khí

Trương Bửu Giám
Trung Đội Trưởng TĐ 5 CK
Nguyễn Văn Kỷ (c)
TĐ 5 CK
Phạm Văn Đài
TĐ 5 CK
Huỳnh Ngọc Bửu (c)
TĐ 5 CK
Nguyễn Quốc Báo
TĐ 5 CK
Trần Cẩm Vân
TĐ 5 CK
Tôn Văn Huệ
TĐ 5 CK
Lâm Đình Trị (c)
TĐ 5 CK
Lương Văn Hiền
TĐ 5 CK
Nguyễn D. Trung (c)
TĐ 5 CK
Lê Hiếu Hạnh
TĐ 5 CK
Phan Thế Hữu
TĐ 5 CK
Châu Phúc Chương
TĐ 5 CK
Huỳnh Kim Thuận
TĐ 5 CK
Võ Hữu Phước
TĐ 5 CK
Nguyễn Trung Minh
TĐ 5 CK
Nguyễn Đ. Hợp (c)
TĐ 5 CK
Nguyễn Q. Ánh (c)
TĐ 5 CK
Trần Quốc Hiệp
TĐ 5 CK
Ngô Lâm
TĐ 5 CK
Vũ Việt Phong
TĐ 5 CK
Trần Văn Liêm
TĐ 5 CK
Lý Hữu Điền
TĐ 5 CK
Show More

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng