Trung Đội 5 Cơ Khí

Trương Bửu Giám
Trương Bửu Giám

Trung Đội Trưởng TĐ 5 CK

Nguyễn Văn Kỷ (c)
Nguyễn Văn Kỷ (c)

TĐ 5 CK

Phạm Văn Đài
Phạm Văn Đài

TĐ 5 CK

Huỳnh Ngọc Bửu (c)
Huỳnh Ngọc Bửu (c)

TĐ 5 CK

Nguyễn Quốc Báo
Nguyễn Quốc Báo

TĐ 5 CK

Trần Cẩm Vân
Trần Cẩm Vân

TĐ 5 CK

Tôn Văn Huệ
Tôn Văn Huệ

TĐ 5 CK

Lâm Đình Trị (c)
Lâm Đình Trị (c)

TĐ 5 CK

Lương Văn Hiền
Lương Văn Hiền

TĐ 5 CK

Nguyễn D. Trung (c)
Nguyễn D. Trung (c)

TĐ 5 CK

Lê Hiếu Hạnh
Lê Hiếu Hạnh

TĐ 5 CK

Phan Thế Hữu
Phan Thế Hữu

TĐ 5 CK

Châu Phúc Chương
Châu Phúc Chương

TĐ 5 CK

Huỳnh Kim Thuận
Huỳnh Kim Thuận

TĐ 5 CK

Võ Hữu Phước
Võ Hữu Phước

TĐ 5 CK

Nguyễn Trung Minh
Nguyễn Trung Minh

TĐ 5 CK

Nguyễn Đ. Hợp (c)
Nguyễn Đ. Hợp (c)

TĐ 5 CK

Nguyễn Q. Ánh (c)
Nguyễn Q. Ánh (c)

TĐ 5 CK

Trần Quốc Hiệp
Trần Quốc Hiệp

TĐ 5 CK

Ngô Lâm
Ngô Lâm

TĐ 5 CK

Vũ Việt Phong
Vũ Việt Phong

TĐ 5 CK

Trần Văn Liêm
Trần Văn Liêm

TĐ 5 CK

Lý Hữu Điền
Lý Hữu Điền

TĐ 5 CK