Hội ngộ kỷ niệm 20 năm ĐNBB Ra Khơi

Về miền Trung

Chút kỷ niệm về Nguyễn Hoà

Nhạc phẩm "Về Miền Trung" được trình bầy với giọng ca Nguyễn Hoà vào dịp Hội ngộ kỷ niêm 20 năm ĐNBB Ra Khơi 1992.

Please reload

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng