Trung Đội 1 Chỉ Huy

Nguyễn Quang Hiển
Nguyễn Quang Hiển

Trung Đội Trưởng TĐ 1 CH

Nguyễn Vĩnh Lộc
Nguyễn Vĩnh Lộc

Tiểu Đoàn Trưởng TĐ SVSQ

Trịnh Hoè
Trịnh Hoè

TĐ 1 CH

Đặng Hắng Minh
Đặng Hắng Minh

TĐ 1 CH

Lê Công Tông
Lê Công Tông

TĐ 1 CH

Huỳnh Văn Ái
Huỳnh Văn Ái

TĐ 1 CH

Nguyễn Văn Kỳ
Nguyễn Văn Kỳ

TĐ 1 CH

Trương Minh Hải
Trương Minh Hải

TĐ 1 CH

Trần Ngọc Minh
Trần Ngọc Minh

TĐ 1 CH

Trần Quang Hy
Trần Quang Hy

TĐ 1 CH

Nguyễn Đức Linh
Nguyễn Đức Linh

TĐ 1 CH

Trần Ngọc Sơn
Trần Ngọc Sơn

TĐP TĐ SVSQ (GĐ1)

Đặng Văn Thành
Đặng Văn Thành

TĐ 1 CH

Trần Ngọc Thành
Trần Ngọc Thành

Cán Bộ TĐ Trưởng đàn em

Nguyễn Phước Thiện
Nguyễn Phước Thiện

TĐ 1 CH

Tôn Thất Lợi
Tôn Thất Lợi

TĐ 1 CH

Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn

TĐ 1 CH

Trần Kỳ Phước
Trần Kỳ Phước

TĐ 1 CH

Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết

TĐ 1 CH

Huỳnh Đắc Phước
Huỳnh Đắc Phước

TĐ 1 CH

Trần Chí Đức
Trần Chí Đức

TĐ 1 CH

Nguyễn Hữu Hạnh
Nguyễn Hữu Hạnh

TĐ 1 CH

Đặng Khánh Long
Đặng Khánh Long

TĐ 1 CH

Cao Minh Tân
Cao Minh Tân

Cán Bộ TĐ Trưởng đàn em