Trung Đội 1 Chỉ Huy

Nguyễn Quang Hiển
Trung Đội Trưởng TĐ 1 CH
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tiểu Đoàn Trưởng TĐ SVSQ
Trịnh Hoè
TĐ 1 CH
Đặng Hắng Minh
TĐ 1 CH
Lê Công Tông
TĐ 1 CH
Huỳnh Văn Ái
TĐ 1 CH
Nguyễn Văn Kỳ
TĐ 1 CH
Trương Minh Hải
TĐ 1 CH
Trần Ngọc Minh
TĐ 1 CH
Trần Quang Hy
TĐ 1 CH
Nguyễn Đức Linh
TĐ 1 CH
Trần Ngọc Sơn
TĐP TĐ SVSQ (GĐ1)
Đặng Văn Thành
TĐ 1 CH
Trần Ngọc Thành
Cán Bộ TĐ Trưởng đàn em
Nguyễn Phước Thiện
TĐ 1 CH
Tôn Thất Lợi
TĐ 1 CH
Nguyễn Anh Tuấn
TĐ 1 CH
Trần Kỳ Phước
TĐ 1 CH
Nguyễn Minh Triết
TĐ 1 CH
Huỳnh Đắc Phước
TĐ 1 CH
Trần Chí Đức
TĐ 1 CH
Nguyễn Hữu Hạnh
TĐ 1 CH
Đặng Khánh Long
TĐ 1 CH
Cao Minh Tân
Cán Bộ TĐ Trưởng đàn em
Show More

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng