Trung Đội 6 Chỉ Huy

Trương Văn Hoàng
TĐ Trưởng TĐ 6 CH
Lê LiênTrì
TĐ 6
Lê Thành Công (c)
TĐ 6
Nguyễn Văn Nghỉ (c)
TĐ 6
Nguyễn Giỏi
TĐ 6
Dương Văn Tân (c)
TĐ 6
Đỗ Thống (c)
TĐ 6
Phạm Ngọc Tuyển
TĐ 6
Nguyễn Văn Đông
TĐ 6
Nguyễn Xuân Tùng
TĐ 6
Trần Ngọc Hồng
TĐ 6
Nguyễn Văn Giầu
TĐ 6
Hồ Tấn Hưng
TĐ 6
Hoàng Văn Thành
TĐ 6
Nguyễn Bá Chiến
TĐ 6
Nguyễn Duy Tiên (c)
TĐ 6
Trần Đại Phúc
TĐ 6
Nguyễn Văn Tốt (c)
TĐ 6
Châu Đức Hiếu
TĐ 6
Trần Thanh Nghị (c)
TĐ 6
Trần Văn An
TĐ 6
Nguyễn Văn Quyến
TĐ 6
Trần Khắc Hiểu
TĐ 6
Show More

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng