top of page

Vừa nhận tin buồn

ĐNBB Nguyễn A. Tun

Cựu SVSQ/HQ/Nha Trang Khóa 23

 


 Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23 gởi lời Thành Kính Phân Ưu

đến gia đình và tang quyến của Bạn

 

Nguyễn A. Tuấn

Nguyện cầu cho linh hồn của Bạn Nguyễn A. Tuấn 

sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc..

Gia đình Đệ Nhị Bảo Bình Khoá 23

bottom of page