top of page

Vừa nhận tin buồn

ĐNBB Nguyễn V. Châu

Cựu SVSQ/HQ/Nha Trang Khóa 23


 Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23 gởi lời Thành Kính Phân Ưu đến gia đình và tang quyến của Bạn Nguyễn V. Châu

Nguyện cầu cho linh hồn của Bạn
Nguyễn V. Châu 

sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc..

Gia đình Đệ Nhị Bảo Bình Khoá 23

bottom of page