Hình Ảnh 2013

Đón mừng Tết 2013 tại Sài Gòn

Phạm Hữu Bình & Đào Duy Ánh ăn Tết với các bạn 23 tại Sài Gòn

Thăm các bạn 23 VN năm 2013

Thăm các bạn 23 tại Saigòn  năm 2013. Thăm bạn LLTrì tại Bà Riạ VT

Please reload

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng