Trung Đội 2 Chỉ Huy

Trương Văn Vinh
Trương Văn Vinh

Trung Đội Trưởng TĐ 2 CH

Nguyễn Văn Viên
Nguyễn Văn Viên

ĐĐT ĐĐ 3 Chỉ Huy (đàn anh)

Nguyễn Hoà (c)
Nguyễn Hoà (c)

TĐ 2 CH

Ng. Đ. Quang (c)
Ng. Đ. Quang (c)

TĐ 2 CH

Phạm Phước Lượng
Phạm Phước Lượng

TĐ 2 CH

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành

TĐ 2 CH

Chu Thiện Cầu (c)
Chu Thiện Cầu (c)

TĐ 2 CH

Võ Văn Lèo
Võ Văn Lèo

TĐ 2 CH

Trương Tiến Hổ
Trương Tiến Hổ

TĐ 2 CH

Trần Cao Minh
Trần Cao Minh

TĐ 2 CH

Nguyễn Văn Quí
Nguyễn Văn Quí

TĐ 2 CH

Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc

TĐ 2 CH

Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa

TĐ 2 CH

Trương Văn Lâm
Trương Văn Lâm

TĐ 2 CH

Huỳnh Văn Chiên
Huỳnh Văn Chiên

TĐ 2 CH

Phan Thành Danh
Phan Thành Danh

Cán Bộ TĐT đàn em

Đào Duy Ánh
Đào Duy Ánh

TĐ 2 CH

Huỳnh Văn Sáu
Huỳnh Văn Sáu

TĐ 2 CH

Nguyễn Phong
Nguyễn Phong

TĐ 2 CH

Trương Hữu Tín
Trương Hữu Tín

TĐ 2 CH

Nguyễn Binh (c)
Nguyễn Binh (c)

TĐ 2 CH

Diệp Năng Hải
Diệp Năng Hải

TĐ 2 CH

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải

TĐ 2 CH

Trương Diên Hà
Trương Diên Hà

TĐ 2 CH