Trung Đội 2 Chỉ Huy

Trương Văn Vinh
Trung Đội Trưởng TĐ 2 CH
Nguyễn Văn Viên
ĐĐT ĐĐ 3 Chỉ Huy (đàn anh)
Nguyễn Hoà (c)
TĐ 2 CH
Ng. Đ. Quang (c)
TĐ 2 CH
Phạm Phước Lượng
TĐ 2 CH
Nguyễn Văn Thành
TĐ 2 CH
Chu Thiện Cầu (c)
TĐ 2 CH
Võ Văn Lèo
TĐ 2 CH
Trương Tiến Hổ
TĐ 2 CH
Trần Cao Minh
TĐ 2 CH
Nguyễn Văn Quí
TĐ 2 CH
Nguyễn Văn Phúc
TĐ 2 CH
Nguyễn Văn Nghĩa
TĐ 2 CH
Trương Văn Lâm
TĐ 2 CH
Huỳnh Văn Chiên
TĐ 2 CH
Phan Thành Danh
Cán Bộ TĐT đàn em
Đào Duy Ánh
TĐ 2 CH
Huỳnh Văn Sáu
TĐ 2 CH
Nguyễn Phong
TĐ 2 CH
Trương Hữu Tín
TĐ 2 CH
Nguyễn Binh (c)
TĐ 2 CH
Diệp Năng Hải
TĐ 2 CH
Nguyễn Thanh Hải
TĐ 2 CH
Trương Diên Hà
TĐ 2 CH
Show More

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng