top of page

Hình Ảnh 2014

Hội ngộ kỷ niệm 42 năm ĐNBB Ra Khơi

Hội ngộ kỷ niệm 42 năm ĐNBB RA KHƠI

Đêm Tâm Tình

Đêm Tâm Tình 24-5-2014 tại San Jose, California. Đệ Nhị Bảo Bình 23 họp mặt kỷ niệm 42 năm ra khơi.

Hội ngộ kỷ niệm 42 năm ĐNBB RA KHƠI

Dạ tiệc kỷ niệm

Đệ Nhị Bảo Bình 23 họp mặt kỷ niệm 42 năm ra khơi tại San Jose, California ngày 25 tháng 5 năm 2014.

Please reload

bottom of page