Trung Đội 3 Chỉ Huy

Đỗ Quý Trọng
Đỗ Quý Trọng

TĐ Trưởng TĐ 3 CH

Phan Văn Trung
Phan Văn Trung

TĐ 3 CH

Lê Xuân Hảo
Lê Xuân Hảo

TĐ 3 CH

Khổng Hữu Thích
Khổng Hữu Thích

TĐ 3 CH

Lê Bá Tùng
Lê Bá Tùng

TĐ 3 CH

Trần Văn Vân
Trần Văn Vân

TĐ 3 CH

Trần Văn Ba (c)
Trần Văn Ba (c)

TĐ 3 CH

Nguyễn Công Minh
Nguyễn Công Minh

Cán Bộ TĐT đàn em

Vũ Long
Vũ Long

TĐ 3 CH

Trương Vinh Hùng
Trương Vinh Hùng

TĐ 3 CH

Lê Đình Phụng
Lê Đình Phụng

TĐ 3 CH

Ngô Đình Hùng
Ngô Đình Hùng

TĐ 3 CH

Trần Văn Thạch
Trần Văn Thạch

TĐ 3 CH

Nguyễn Hữu Khôi
Nguyễn Hữu Khôi

TĐ 3 CH

Nguyễn Văn Thùy
Nguyễn Văn Thùy

TĐ 3 CH

Trần Quốc Khanh
Trần Quốc Khanh

Cán Bộ TĐT đàn em

Hồ Hữu Nghĩa
Hồ Hữu Nghĩa

TĐ 3 CH

Huỳnh Trung Tín
Huỳnh Trung Tín

TĐ 3 CH

Nguyễn Nhân (c)
Nguyễn Nhân (c)

TĐ 3 CH

Nguyễn Văn Thưởng
Nguyễn Văn Thưởng

TĐ 3 CH

Lê Hải
Lê Hải

TĐ 3 CH

Trần Ngọc Bảo
Trần Ngọc Bảo

TĐ 3 CH

Võ Văn Mỹ
Võ Văn Mỹ

TĐ 3 CH