Trung Đội 3 Chỉ Huy

Đỗ Quý Trọng
TĐ Trưởng TĐ 3 CH
Phan Văn Trung
TĐ 3 CH
Lê Xuân Hảo
TĐ 3 CH
Khổng Hữu Thích
TĐ 3 CH
Lê Bá Tùng
TĐ 3 CH
Trần Văn Vân
TĐ 3 CH
Trần Văn Ba (c)
TĐ 3 CH
Nguyễn Công Minh
Cán Bộ TĐT đàn em
Vũ Long
TĐ 3 CH
Trương Vinh Hùng
TĐ 3 CH
Lê Đình Phụng
TĐ 3 CH
Ngô Đình Hùng
TĐ 3 CH
Trần Văn Thạch
TĐ 3 CH
Nguyễn Hữu Khôi
TĐ 3 CH
Nguyễn Văn Thùy
TĐ 3 CH
Trần Quốc Khanh
Cán Bộ TĐT đàn em
Hồ Hữu Nghĩa
TĐ 3 CH
Huỳnh Trung Tín
TĐ 3 CH
Nguyễn Nhân (c)
TĐ 3 CH
Nguyễn Văn Thưởng
TĐ 3 CH
Lê Hải
TĐ 3 CH
Trần Ngọc Bảo
TĐ 3 CH
Võ Văn Mỹ
TĐ 3 CH
Show More

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng