Trung Đội 3 Cơ Khí

Nguyễn Như Văn
TĐ Trưởng TĐ 3 CK
Nguyễn Công Chức
TĐ 3 CK
Đặng Văn Nổ
TĐ 3 CK
Vũ Lê Điển
TĐ 3 CK
Trần Minh Tâm (c)
TĐ 3 CK
Trần Minh Hoàng (c)
TĐ 3 CK
Trần Ngọc Sang
TĐ 3 CK
Trần Văn Chuyển (c)
TĐ 3 CK
Nguyễn Minh Trang
TĐ 3 CK
Nguyễn Hữu Lãng
TĐ 3 CK
Nguyễn Cảnh Tùy
TĐ 3 CK
Cao Thành Nam
TĐ 3 CK
Lê Ngọc Thanh
TĐ 3 CK
Hàn Thụy Tiến
TĐP TĐ3 CK (GĐ1)
Tạ Quang Thông
TĐ 3 CK
Thái Kiêm Cơ
TĐP TĐ3 CK (GĐ1)
Dương Văn Gõ
Cán Bộ TĐT đàn em
Nguyễn Văn Rớt
TĐ 3 CK
Ngô Việt Hùng
TĐ 3 CK
Nguyễn Thanh Đằng
TĐ 3 CK
Trần Hữu Đức
TĐ 3 CK
Nguyễn Văn Được
TĐ 3 CK
Nguyễn Thiện Lộc
TĐ 3 CK
Phạm Hiền
TĐ 3 CK
Lê Thanh Phong
TĐ 3 CK
Show More

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng