Trung Đội 3 Cơ Khí

Nguyễn Như Văn
Nguyễn Như Văn

TĐ Trưởng TĐ 3 CK

Nguyễn Công Chức
Nguyễn Công Chức

TĐ 3 CK

Đặng Văn Nổ
Đặng Văn Nổ

TĐ 3 CK

Vũ Lê Điển
Vũ Lê Điển

TĐ 3 CK

Trần Minh Tâm (c)
Trần Minh Tâm (c)

TĐ 3 CK

Trần Minh Hoàng (c)
Trần Minh Hoàng (c)

TĐ 3 CK

Trần Ngọc Sang
Trần Ngọc Sang

TĐ 3 CK

Trần Văn Chuyển (c)
Trần Văn Chuyển (c)

TĐ 3 CK

Nguyễn Minh Trang
Nguyễn Minh Trang

TĐ 3 CK

Nguyễn Hữu Lãng
Nguyễn Hữu Lãng

TĐ 3 CK

Nguyễn Cảnh Tùy
Nguyễn Cảnh Tùy

TĐ 3 CK

Cao Thành Nam
Cao Thành Nam

TĐ 3 CK

Lê Ngọc Thanh
Lê Ngọc Thanh

TĐ 3 CK

Hàn Thụy Tiến
Hàn Thụy Tiến

TĐP TĐ3 CK (GĐ1)

Tạ Quang Thông
Tạ Quang Thông

TĐ 3 CK

Thái Kiêm Cơ
Thái Kiêm Cơ

TĐP TĐ3 CK (GĐ1)

Dương Văn Gõ
Dương Văn Gõ

Cán Bộ TĐT đàn em

Nguyễn Văn Rớt
Nguyễn Văn Rớt

TĐ 3 CK

Ngô Việt Hùng
Ngô Việt Hùng

TĐ 3 CK

Nguyễn Thanh Đằng
Nguyễn Thanh Đằng

TĐ 3 CK

Trần Hữu Đức
Trần Hữu Đức

TĐ 3 CK

Nguyễn Văn Được
Nguyễn Văn Được

TĐ 3 CK

Nguyễn Thiện Lộc
Nguyễn Thiện Lộc

TĐ 3 CK

Phạm Hiền
Phạm Hiền

TĐ 3 CK

Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong

TĐ 3 CK