top of page

Trung Đội 1 Cơ Khí

Lê Thiện Sĩ
Lê Thiện Sĩ

Trung Đội Trưởng TĐ 1 Cơ Khí

press to zoom
Trần Văn Thi
Trần Văn Thi

TĐ 1 CK

press to zoom
Nguyễn Đức Châu
Nguyễn Đức Châu

Ban Kỹ Thuật

press to zoom
Trịnh Quang Từ
Trịnh Quang Từ

TĐ 1 CK

press to zoom
Tạ Định Khang
Tạ Định Khang

TĐ 1 CK

press to zoom
Nguyễn Văn Chính
Nguyễn Văn Chính

TĐ 1 CK

press to zoom
Trần Mạnh Cường
Trần Mạnh Cường

TĐ 1 CK

press to zoom
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng

TĐ 1 CK

press to zoom
Nguyễn Hữu Hảo
Nguyễn Hữu Hảo

TĐ 1 CK

press to zoom
Trương Nguyện
Trương Nguyện

TĐ 1 CK

press to zoom
Nguyễn Văn Phước (c)
Nguyễn Văn Phước (c)

TĐ 1 CK

press to zoom
Trần Văn Đông
Trần Văn Đông

Cán Bộ TĐT đàn em

press to zoom
Lai Kiêm Thủy
Lai Kiêm Thủy

TĐ 1 CK

press to zoom
Đinh Đức Kha
Đinh Đức Kha

TĐ 1 CK

press to zoom
Lê Phát Đạt (c)
Lê Phát Đạt (c)

Cán Bộ ĐĐP đàn em (GĐ1)

press to zoom
Tô Quang Trung
Tô Quang Trung

Cán Bộ ĐĐT đàn em (GĐ2)

press to zoom
Nguyễn Văn Hồi
Nguyễn Văn Hồi

TĐ 1 CK

press to zoom
Trần Văn Hai
Trần Văn Hai

TĐ 1 CK

press to zoom
Nguyễn Văn Thiếu
Nguyễn Văn Thiếu

TĐ 1 CK

press to zoom
Nguyễn Văn Hưu
Nguyễn Văn Hưu

TĐ 1 CK

press to zoom
Nguyễn Văn Tỷ
Nguyễn Văn Tỷ

TĐ 1 CK

press to zoom
Hoàng Phú
Hoàng Phú

TĐ 1 CK

press to zoom
Cao Lương Thiện (c)
Cao Lương Thiện (c)

TĐ 1 CK

press to zoom
bottom of page