Trung Đội 1 Cơ Khí

Lê Thiện Sĩ
Lê Thiện Sĩ

Trung Đội Trưởng TĐ 1 Cơ Khí

Trần Văn Thi
Trần Văn Thi

TĐ 1 CK

Nguyễn Đức Châu
Nguyễn Đức Châu

Ban Kỹ Thuật

Trịnh Quang Từ
Trịnh Quang Từ

TĐ 1 CK

Tạ Định Khang
Tạ Định Khang

TĐ 1 CK

Nguyễn Văn Chính
Nguyễn Văn Chính

TĐ 1 CK

Trần Mạnh Cường
Trần Mạnh Cường

TĐ 1 CK

Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng

TĐ 1 CK

Nguyễn Hữu Hảo
Nguyễn Hữu Hảo

TĐ 1 CK

Trương Nguyện
Trương Nguyện

TĐ 1 CK

Nguyễn Văn Phước (c)
Nguyễn Văn Phước (c)

TĐ 1 CK

Trần Văn Đông
Trần Văn Đông

Cán Bộ TĐT đàn em

Lai Kiêm Thủy
Lai Kiêm Thủy

TĐ 1 CK

Đinh Đức Kha
Đinh Đức Kha

TĐ 1 CK

Lê Phát Đạt (c)
Lê Phát Đạt (c)

Cán Bộ ĐĐP đàn em (GĐ1)

Tô Quang Trung
Tô Quang Trung

Cán Bộ ĐĐT đàn em (GĐ2)

Nguyễn Văn Hồi
Nguyễn Văn Hồi

TĐ 1 CK

Trần Văn Hai
Trần Văn Hai

TĐ 1 CK

Nguyễn Văn Thiếu
Nguyễn Văn Thiếu

TĐ 1 CK

Nguyễn Văn Hưu
Nguyễn Văn Hưu

TĐ 1 CK

Nguyễn Văn Tỷ
Nguyễn Văn Tỷ

TĐ 1 CK

Hoàng Phú
Hoàng Phú

TĐ 1 CK

Cao Lương Thiện (c)
Cao Lương Thiện (c)

TĐ 1 CK