Trung Đội 1 Cơ Khí

Lê Thiện Sĩ
Trung Đội Trưởng TĐ 1 Cơ Khí
Trần Văn Thi
TĐ 1 CK
Nguyễn Đức Châu
Ban Kỹ Thuật
Trịnh Quang Từ
TĐ 1 CK
Tạ Định Khang
TĐ 1 CK
Nguyễn Văn Chính
TĐ 1 CK
Trần Mạnh Cường
TĐ 1 CK
Nguyễn Phi Hùng
TĐ 1 CK
Nguyễn Hữu Hảo
TĐ 1 CK
Trương Nguyện
TĐ 1 CK
Nguyễn Văn Phước (c)
TĐ 1 CK
Trần Văn Đông
Cán Bộ TĐT đàn em
Lai Kiêm Thủy
TĐ 1 CK
Đinh Đức Kha
TĐ 1 CK
Lê Phát Đạt (c)
Cán Bộ ĐĐP đàn em (GĐ1)
Tô Quang Trung
Cán Bộ ĐĐT đàn em (GĐ2)
Nguyễn Văn Hồi
TĐ 1 CK
Trần Văn Hai
TĐ 1 CK
Nguyễn Văn Thiếu
TĐ 1 CK
Nguyễn Văn Hưu
TĐ 1 CK
Nguyễn Văn Tỷ
TĐ 1 CK
Hoàng Phú
TĐ 1 CK
Cao Lương Thiện (c)
TĐ 1 CK
Show More

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng