Họp mặt đầu tiên tại Santa Ana, 1980

           và năm kế tiếp tại San Diego, 1981

HKDT6-2

HKDT6-2

HKDT14-2

HKDT14-2

HKDT12-2

HKDT12-2

HKDT11-2

HKDT11-2

HKDT13-2

HKDT13-2

HKDT5-2

HKDT5-2

HKDT8-2

HKDT8-2

HKDT7-2

HKDT7-2

HKDT9-2

HKDT9-2

HKDT10-2

HKDT10-2

HKDT1-2

HKDT1-2

HKDT2-2

HKDT2-2

KHANGLAMDANH_E

KHANGLAMDANH_E

PTDanh, NLâm, MĐKhang (thân hữu)

HKDT4-2

HKDT4-2

HKDT3-2

HKDT3-2

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng