Trung Đội 4 Cơ Khí

Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân

Trung Đội Trưởng TĐ 4 CK

Dương Văn Sơn (?)
Dương Văn Sơn (?)

TĐ 4 CK

Phan Trọng Hiệp
Phan Trọng Hiệp

TĐ 4 CK

Phan Văn Năm
Phan Văn Năm

TĐ 4 CK

Lê Phước Chỉnh
Lê Phước Chỉnh

TĐ 4 CK

Nguyễn Văn Xiếu
Nguyễn Văn Xiếu

TĐ 4 CK

Nguyễn Văn Cư
Nguyễn Văn Cư

TĐ 4 CK

Lê Đình Đức (c)
Lê Đình Đức (c)

TĐ 4 CK

Lê Thành Tuyến
Lê Thành Tuyến

TĐ 4 CK

Hoàng Minh Giao
Hoàng Minh Giao

TĐ 4 CK

Hoàng Văn Phương
Hoàng Văn Phương

TĐ 4 CK

Trịnh Xuân Ngọc
Trịnh Xuân Ngọc

TĐ 4 CK

Lê Kiến Dức
Lê Kiến Dức

TĐ 4 CK

Phạm Hữu Bình
Phạm Hữu Bình

TĐ 4 CK

Dương Đức Tuấn
Dương Đức Tuấn

TĐ 4 CK

Nguyễn Văn Đôn
Nguyễn Văn Đôn

TĐ 4 CK

Hoàng Kim Bắc
Hoàng Kim Bắc

TĐ 4 CK

Phạm Hoàng
Phạm Hoàng

TĐ 4 CK

Võ Mai Hoàng
Võ Mai Hoàng

TĐ 4 CK

Nguyễn Văn Thôn
Nguyễn Văn Thôn

TĐ 4 CK

Võ Văn Lý
Võ Văn Lý

TĐ 4 CK

Trương Vĩnh Ninh
Trương Vĩnh Ninh

TĐ 4 CK

Nguyễn Thế Hùng
Nguyễn Thế Hùng

Đại Đội Trưởng ĐĐ Cơ Khí