top of page

Trung Đội 4 Cơ Khí

Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân

Trung Đội Trưởng TĐ 4 CK

press to zoom
Dương Văn Sơn (?)
Dương Văn Sơn (?)

TĐ 4 CK

press to zoom
Phan Trọng Hiệp
Phan Trọng Hiệp

TĐ 4 CK

press to zoom
Phan Văn Năm
Phan Văn Năm

TĐ 4 CK

press to zoom
Lê Phước Chỉnh
Lê Phước Chỉnh

TĐ 4 CK

press to zoom
Nguyễn Văn Xiếu
Nguyễn Văn Xiếu

TĐ 4 CK

press to zoom
Nguyễn Văn Cư
Nguyễn Văn Cư

TĐ 4 CK

press to zoom
Lê Đình Đức (c)
Lê Đình Đức (c)

TĐ 4 CK

press to zoom
Lê Thành Tuyến
Lê Thành Tuyến

TĐ 4 CK

press to zoom
Hoàng Minh Giao
Hoàng Minh Giao

TĐ 4 CK

press to zoom
Hoàng Văn Phương
Hoàng Văn Phương

TĐ 4 CK

press to zoom
Trịnh Xuân Ngọc
Trịnh Xuân Ngọc

TĐ 4 CK

press to zoom
Lê Kiến Dức
Lê Kiến Dức

TĐ 4 CK

press to zoom
Phạm Hữu Bình
Phạm Hữu Bình

TĐ 4 CK

press to zoom
Dương Đức Tuấn
Dương Đức Tuấn

TĐ 4 CK

press to zoom
Nguyễn Văn Đôn
Nguyễn Văn Đôn

TĐ 4 CK

press to zoom
Hoàng Kim Bắc
Hoàng Kim Bắc

TĐ 4 CK

press to zoom
Phạm Hoàng
Phạm Hoàng

TĐ 4 CK

press to zoom
Võ Mai Hoàng
Võ Mai Hoàng

TĐ 4 CK

press to zoom
Nguyễn Văn Thôn
Nguyễn Văn Thôn

TĐ 4 CK

press to zoom
Võ Văn Lý
Võ Văn Lý

TĐ 4 CK

press to zoom
Trương Vĩnh Ninh
Trương Vĩnh Ninh

TĐ 4 CK

press to zoom
Nguyễn Thế Hùng
Nguyễn Thế Hùng

Đại Đội Trưởng ĐĐ Cơ Khí

press to zoom
bottom of page