top of page

Tin buồn

Vừa nhận tin buồn

Niên trưởng Vũ Đức Cương

Cựu SV Liên Đoàn Trưởng

Liên Đoàn SVSQ/HQ/Nha Trang K22/23


 Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23 gởi lời Thành Kính Phân Ưu đến gia đình và tang quyến của niên trưởng Joseph Vũ Đức Cương

Nguyện cầu cho linh hồn của niên trưởng Joseph Vũ Đức Cương sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Gia đình Đệ Nhị Bảo Bình Khoá 23

 

bottom of page