Trung Đội 6 Chỉ Huy

Trương Văn Hoàng
Trương Văn Hoàng

TĐ Trưởng TĐ 6 CH

Lê LiênTrì
Lê LiênTrì

TĐ 6

Lê Thành Công (c)
Lê Thành Công (c)

TĐ 6

Nguyễn Văn Nghỉ (c)
Nguyễn Văn Nghỉ (c)

TĐ 6

Nguyễn Giỏi
Nguyễn Giỏi

TĐ 6

Dương Văn Tân (c)
Dương Văn Tân (c)

TĐ 6

Đỗ Thống (c)
Đỗ Thống (c)

TĐ 6

Phạm Ngọc Tuyển
Phạm Ngọc Tuyển

TĐ 6

Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Văn Đông

TĐ 6

Nguyễn Xuân Tùng
Nguyễn Xuân Tùng

TĐ 6

Trần Ngọc Hồng
Trần Ngọc Hồng

TĐ 6

Nguyễn Văn Giầu
Nguyễn Văn Giầu

TĐ 6

Hồ Tấn Hưng
Hồ Tấn Hưng

TĐ 6

Hoàng Văn Thành
Hoàng Văn Thành

TĐ 6

Nguyễn Bá Chiến
Nguyễn Bá Chiến

TĐ 6

Nguyễn Duy Tiên (c)
Nguyễn Duy Tiên (c)

TĐ 6

Trần Đại Phúc
Trần Đại Phúc

TĐ 6

Nguyễn Văn Tốt (c)
Nguyễn Văn Tốt (c)

TĐ 6

Châu Đức Hiếu
Châu Đức Hiếu

TĐ 6

Trần Thanh Nghị (c)
Trần Thanh Nghị (c)

TĐ 6

Trần Văn An
Trần Văn An

TĐ 6

Nguyễn Văn Quyến
Nguyễn Văn Quyến

TĐ 6

Trần Khắc Hiểu
Trần Khắc Hiểu

TĐ 6