top of page

Phân Ưu

IMG_7362.jpg

Gia đình 23 được tin buồn:

Thân mẫu bạn Nguyễn Đức Châu

Cụ Bà

Maria Nguyễn thị Sen

đã được Chúa gọi về lúc 5:34pm

ngày 30 tháng 3 năm 2023 tại Brisbane Australia

Gia Đình ĐNBB Khóa 23 xin chia buồn cùng

bạn NĐ Châu và Gia Đình
 

Nguyện cầu linh hồn cụ Bà được an nghỉ

bình an trong tay Chúa và Mẹ Maria.

 

 Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23

 

bottom of page