Tin Buồn

Gia đình 23 thương tiếc vĩnh biệt bạn:
 

Cao Thành Nam

 

Người anh hùng đầu tiên của Khóa 23

đã ra đi

vì virus Covid-19 ngày 27 tháng 5, 2020

tại Worcester, Massachusetts  .

Nguyện cầu linh hồn bạn được thảnh thơi

và an lạc nơi chín suối.

Ngô Việt Hùng

và toàn thể anh em Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23

 

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng