White Lily

Thành kính Phân Ưu

Được tin và Nhạc Mẫu và Thân Mẫu của Anh Chị  Ngô Việt Hùng vừa tạ thế ở Việt Nam

Website Đệ Nhị Bảo Bình xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị và Gia Đình

Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền cực lạc