top of page
White Lily

Thành kính Phân Ưu

Được tin và Nhạc Mẫu và Thân Mẫu của Anh Chị  Ngô Việt Hùng vừa tạ thế ở Việt Nam

Website Đệ Nhị Bảo Bình xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị và Gia Đình

Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền cực lạc

bottom of page