Thành kính Phân Ưu

Được tin và Nhạc Mẫu và Thân Mẫu của Anh Chị  Ngô Việt Hùng vừa tạ thế ở Việt Nam

Website Đệ Nhị Bảo Bình xin thành kính phân ưu cùng Anh Chị và Gia Đình

Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm tiêu diêu miền cực lạc

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng