Phân Ưu

Gia đình 23 được tin buồn:

MariaTrần Thị Thu Hương

Phu Nhân bạn Nguyễn Văn Đông

 

Vừa qua đời tại Oregon

Gia Đình ĐNBB Khóa 23 xin chia buồn cùng

bạn Nguyễn Văn Đông và Gia Đình
 

Nguyện cầu linh hồn chị được an nghỉ

bình an trong tay Chúa và Mẹ Maria.

 

 Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23

 

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng