top of page


Tin buồn

ĐNBB23
Phạm Ngọc Tuyển
qua đời


Trân trọng báo tin buồn:
Bạn Phạm Ngọc Tuyển
Khóa 23, Trung Đội 6 Chỉ Huy
từ trần lúc 17 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2022
tại Quận 12 SàiGòn Việt Nam .
Trân trọng thông báo tin buồn
cùng các bạn Khóa 23 Đệ Nhị Bảo Bình.
Nguyện cầu hương linh bạn Tuyển sớm siêu thoát
nơi cõi vĩnh hằng.

ĐNBB Khóa 23

bottom of page