top of page

Phân Ưu

IMG_7362.jpg

Gia đình 23 được tin buồn:

Phu Nhân bạn Lê Hải

Lucia Nguyễn thị Kim Thoa

vừa qua đời lúc 1:30pm

ngày 17/4/2022 tại Úc Châu

Gia Đình ĐNBB Khóa 23 xin chia buồn cùng

bạn Lê Hải và Gia Đình
 

Nguyện cầu linh hồn chị được an nghỉ

bình an trong tay Chúa và Mẹ Maria.

 

 Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23

 

bottom of page