top of page


Tin buồn

ĐNBB23
Võ Văn Ca
qua đời


Trân trọng báo một tin buồn nữa.
    Một người bạn K.23 là VÕ VĂN CA vừa qua 
    đời lúc 14 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2022 tại
    Giồng Trôm tỉnh Bến Tre.
        Bạn CA đã được An Táng ở quê nhà Bến Tre
     ngày 10 tháng 3 năm 2022.
         Trân Trọng báo tin buồn đến các bạn K23
      ĐNBB.

 

bottom of page