Tin buồn

ĐNBB23
Võ Văn Ca
qua đời


Trân trọng báo một tin buồn nữa.
    Một người bạn K.23 là VÕ VĂN CA vừa qua 
    đời lúc 14 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2022 tại
    Giồng Trôm tỉnh Bến Tre.
        Bạn CA đã được An Táng ở quê nhà Bến Tre
     ngày 10 tháng 3 năm 2022.
         Trân Trọng báo tin buồn đến các bạn K23
      ĐNBB.