Được tin buồn:

Nhạc Mẫu

của bạn Trương Vinh Hùng 

vừa qua đời tại Việt Nam.

Toàn thể anh em trong

Ban Website Đệ Nhị Bảo Bình

xin gởi lời chia buồn đến

Anh Chị Trương Vinh Hùng và Gia Quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc

Thành Kính Phân Ưu,

Phân Ưu

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng