top of page

International Museum of the Baroque

Danh sách Mạnh thường quân

Sau đây là bản cập Nhật MTQ/ĐH50 tính đến ngày Mar 13th, 2022.

 

1- TN Thành $100

2- NV Hùng  $100

3- NĐ Châu  $200

4- PH Bình $100

5- LT Sĩ  $100

6- HK Bắc  $100

7- TQ Trung $100

8- NC Minh $200

9- Tạ Đình Khang $100

10- TQ Thông  $200

11- TM Cường $100

12- NV Tỷ $100

13- PT Hữu $100

14- LC Tông $100

15- PV Trung $100

16- ĐD Ánh $200

17- LV Hiền $200

- LV Hiền $2,500

(Quà Kỷ niệm ĐH50 cho tất cả Anh Em về Họp khoá)

18-TX Tĩnh $100

19- Lai Kim Thủy $100

20- ĐH Cảnh $100

21- TC Minh $100

22- NH Khôi $100

23- TM Hải $100

24- HN Trung $100

25- HV Thành  $1,200

26- NB Chiến  $100

27- NM Trang  $100

28- Vũ Long $100

29- NX Tùng $200

30-Võ Hiếu Nghĩa $100

31- NV Thiếu $100

32- LC Thanh $100

33- TQ Từ $100

34- Trịnh Hoè $100

29- TB Giám $$$$

(Yểm trợ công sức cho phần trang trí ĐH, Logo ĐH50, thiệp mời. Design và thực hiện quà kỷ niệm cho ĐH ĐNBB 50 Năm Hội Ngộ...)

bottom of page