International Museum of the Baroque

Danh sách Mạnh thường quân

Sau đây là bản cập Nhật MTQ/ĐH50 tính đến ngày June 6th, 2021.

 

1- NV Hùng  $100

2- HV Thành  $1,200

3- LT Sĩ  $100

4- TQ Thông  $200

5- HK Bắc  $100

6- ĐH Cảnh $100

7- NĐ Châu  $200

8- TN Thành $100

9- PH Bình $100

10- NH Khôi $100 (Canada)

11- TM Cường $100

12- NB Chiến  $100

13-TĐ Khang $100

14- TQ Trung $100

15- NC Minh $200

16-TX Tĩnh $100

17- LC Tông $100

18- PT Hữu $100

19- NV Tỷ $100

20- PV Trung $100

21- ĐD Ánh $200

22- TQ Từ $100

23- NV Thiếu $100

24- LK Thủy $100

25- LV Hiền $200

26- TM Hải $100

27-  TC Minh $100

28- HN Trung $100

29- TB Giám $$$$

(Yểm trợ công sức cho phần trang trí ĐH, Logo ĐH50, thiệp mời. Design và thực hiện quà kỷ niệm cho ĐH ĐNBB 50 Năm Hội Ngộ...)

30- LV Hiền $2,500

(Quà Kỷ niệm ĐH50 cho tất cả Anh Em về Họp khoá)