Tin buồn

Tin ghi nhận từ bạn NQ Báo tại SàiGòn báo tin buồn này cho HT NV Hùng:

" Trân trọng báo tin buồn bạn Nguyễn Thanh Minh vừa từ trần lúc 03 giờ sáng ngày 28/10/2020 tại SàiGòn"

Nay thông báo tới toàn thể các bạn 23 ĐNBB.

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng