top of page

Tin buồn

Tin ghi nhận từ bạn NQ Báo tại SàiGòn báo tin buồn này cho HT NV Hùng:

" Trân trọng báo tin buồn bạn Nguyễn Thanh Minh vừa từ trần lúc 03 giờ sáng ngày 28/10/2020 tại SàiGòn"

Nay thông báo tới toàn thể các bạn 23 ĐNBB.

image_6483441.JPG
bottom of page