DANH SÁCH các bạn 23

tham dự Đại hội NHA TRANG 47/70 tại HOUSTON-TEXAS

ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2019

 

 

1- Mai văn An

2- Đào Duy Ánh

3- Trịnh Thành Ấn

4- Hoàng Kim Bắc

5- Nguyễn Quốc Báo

6- Trần Ngọc Bảo

7- Phạm Hữu Bình

8- Nguyễn Ngọc Cận

9- Đinh Hoàng Cảnh

10-Nguyễn Đức Châu

11-Nguyễn Bá Chiến

12-Nguyễn Văn Cự

13-Trần Mạnh Cường

14-Đào Trọng Đạt

15-Nguyễn văn Đông

16-Trần Hữu Đức

17-Nguyễn Hữu Em

18-Trương Bữu Giám

19- Hoàng Minh Giao 

20-Trần văn Hai

21-Trương Diên Hải

22-Trương Minh Hải 

23-Lê Xuân Hảo

24-Lương Văn Hiền

25-Trần Khắc Hiểu

26-Châu Đức Hiếu

27-Lê Minh Hiếu

28-Trinh Hòe

29 Nguyễn Văn Hồi

30-Hồ Tấn Hưng

31-Ngô Việt Hùng

32-Trương Vinh Hùng

33-Phan Thế Hữu

34-Trần Quốc Khanh

35 -Nguyễn Hữu Lãng

36-Ngô Lâm

37-Trần Cao Minh

38-Trần Ngọc Minh

39-Hồ Hửu Nghĩa

40-Võ Hiếu Nghĩa

41-Trương Vĩnh Ninh

42-Nguyễn Văn Rớt

43-Lê Thiện Sĩ

44-Trần Ngọc Sơn

45-Hoàng Văn Thành

46-Trần Ngọc Thành

47-Nguyễn Văn Thiếu

48-Hàng Minh Thắng

49-Tạ Quang Thông

50-Nguyễn Văn Thông

51-Hàn Thụy Tiến

52-Huỳnh Trung Tín

53-Lê Công Tông

54-Nguyễn Minh Trang

55-Hoàng Ngọc Trung

56-Phan Văn Trung

57-Trịnh Quang Từ

58-Nguyễn Xuân Tùng

59-Nguyễn Văn Tỷ

60-Nguyễn Như Văn

61-Trần Thanh Vân

                                                                                         © Copyright 2017 De Nhi Bao Binh. All rights reserved.

   Contact:   Hội Ái Hữu Đệ Nhị Bảo Bình Khóa 23            Phụ trách: Nguyễn X. Tùng          Kỹ thuật: Trương V. Hùng           Cố vấn: Ngô V. Hùng